The Middle Kingdom

Eleventh Dynasty - 2134 BC

Antef - - - - - - - - - -
Inyotef I Sehertowe - - - - - - - -
Inyotef II Wahankh - - - - - - - 49 -
Inyotef III Nakhtnebtepnufe - - - - - - 8(18?) - -
Mentuhotep I Sankhibtowe Nebhepetre - - Menthotpe I 57 37 51 -
Mentuhotep II Sankhtowef Sankhkare - - - Menthotpe II 58 38 12 -
Mentuhotep III Nebtowe Nebtowere - - - Menthotpe III - - - -

Twelfth Dynasty 1991 BC

Amenemes I Wehammeswe Shetepibre Ammenemes 16 16 Shetepibre 59 39 29 -
Sesostris I Ankhmeswe Kheperkare Sesonshosis 46 46 Kheperkare 60 40 45 -
Amenemes II Hekenemmae Nubkaure Ammanemes 38 38 Nubkaure 61 41 10+ -
Sesostris II Seshemutowe Khakheperre - - - Khakheperre 62 42 19 -
Sesostris III Netjerkhepru Khakaure Sesostris 48 48 Khakhaure 63 43 30+ -
Amenemes III Abau Nemare Lachares 8 8 Nemare 64 44 40+ -
- - - Ameres 8 8 - - - - -
Amenemes IV Kheperkhepru Makherure Ammenemes 8 8 Makherure 65 65 9 -
Sebeknofru Meretre Sebekkare Scemiophris 4 4 Sebekkare - 46 3 -

KEY
Palermo Stone Horus name
Turin Canon Prenomen name
Saqqara Number in Africanus
Abydos Number in Eusebius

Numbers under Abydos and Saqqara refer to the position of the king in those lists. Numbers under the Turin Canon refer to years of reign.